i9 13900kのcinebenchスコアとコア温度

投稿者名 [1602680] shigekun0413さん 撮影日時  
カメラ機種  
レンズ名  
シャッター速度   焦点距離  
絞り数値   露出補正  
ISO感度   フラッシュ  

[1602680] shigekun0413さんの画像一覧

i9 13900kのcinebenchスコアとコア温度

このウィンドウを閉じる